06 -13019026       info@manesta.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van producten en verrichten van diensten door MANESTA Sportmassage, behoudens voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 2: Algemeen. MANESTA Sportmassage geeft advies/behandeling aan de cliënt op het afgesproken praktijkadres. De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt onbehoorlijk of ongewenst gedrag vertoont, heeft MANESTA Sportmassage het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren, zonder opgaaf van redenen. 

Artikel 3: Behandelvoorwaarden. MANESTA Sportmassage kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door derden behandelen. In het laatste geval houdt de sportmasseur de doorverwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling. Ben je reeds onderbehandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan MANESTA Sportmassage je vragen eerst te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Voor aanvang van de behandeling stelt de sportmasseur je een aantal vragen over je medische verleden. Gebruik van medicijnen dien je altijd te melden. Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling worden gestaakt en de cliënt worden doorverwezen.

Artikel 4: Vertrouwelijkheid en geheimhouding. MANESTA Sportmassage zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden. Vertrouwelijk zijn alle zaken zowel schriftelijk als digitaal die als vertrouwelijk zijn aangeduid en stukken waarvan de ontvangende partij de vertrouwelijkheid kan of had kunnen vermoeden. Alle persoonlijke en medische gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

Artikel 5: Annulering. Annuleren van een afspraak dient tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van het consult gemeld te zijn. Zo niet dan wordt het volledige consult in rekening gebracht aan de cliënt. Indien MANESTA Sportmassage de behandeling niet kan laten doorgaan, wordt de cliënt hiervan terstond op de hoogte gebracht en wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak gepland. Te laat op een afspraak komen gaat ten koste van de geplande behandeltijd.

Artikel 6: Tariefstelling. MANESTA Sportmassage vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. Voor de behandeling aanvangt, deelt de sportmasseur de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen, indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. MANESTA Sportmassage behoudt zich het recht voor op 1 januari van elk volgend kalenderjaar een tariefwijziging te laten plaatsvinden. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Artikel 7: Betalingscondities. Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan MANESTA Sportmassage contant te geschieden aan het einde van het consult. De cliënt krijgt, indien gewenst, een factuur toegestuurd. Wordt er met de cliënt afgesproken dat er betaald wordt via een factuur dan geldt het volgende: bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is MANESTA Sportmassage gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau of andere derde en gerechtelijke kosten

Artikel 8: Overmacht. MANESTA Sportmassage heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten, indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de afspraak niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid. Het advies van MANESTA Sportmassage is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. MANESTA Sportmassage sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de sportmasseur verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de sportmasseur, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen MANESTA Sportmassage verzekerd is tot ten hoogste het door de assuradeur vergoede bedrag. MANESTA Sportmassage is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. MANESTA Sportmassage is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies van persoonlijke bezittingen.

Artikel 10: Klachten. U bent ontevreden over uw bezoek aan de masseur. Wat kunt u doen? Stap 1: Bespreek uw ontevredenheid met de masseur. Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de masseur heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de masseur. Zo lang de masseur niet weet dat u ontevreden bent, kan de masseur niets doen aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de masseur aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Stap 2: Neem contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de masseur. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie. Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen. Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger. Klachtenformulier: www.ngsmassage.nl/klachtenformulier. Mailadres: klacht@ngsmassage.nl Telefoonummer: 06-21331090 Kosten: Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde voor de inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de masseur lid dient te zijn van het Nederlands Genootschap voor Sportmasage en/of is aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz. MANESTA Sportmassage is lid van het NGS en aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze. Op de dienstverlening van MANESTA Sportmasage is Nederlands recht van toepassing. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van MANESTA Sportmassage is bevoegd kennis te nemen van geschillen.